Publications

My publications in order of recency:

  • WebRED: Effective Pretraining And Finetuning For Relation Extraction On The Web Ormandi, Robert; Saleh, Mohammad; Winter, Erin; Rao, Vinay 2021

  • Is Batch Norm unique? An empirical investigation and prescription to emulate the best properties of common normalizers without batch dependence Rao, Vinay; Sohl-Dickstein, Jascha 2020

  • A mean field theory of batch normalization Yang, Greg; Pennington, Jeffrey; Rao, Vinay; Sohl-Dickstein, Jascha; Schoenholz, Samuel S 2019

  • Assessing The Factual Accuracy of Generated Text Goodrich, Ben; Rao, Vinay; Liu, Peter J; Saleh, Mohammad 2019

  • Systems and methods for principled bias reduction in production speech models Battenberg, Eric; Child, Rewon; Coates, Adam; Fougner, Christopher; Huang, Jiaji; Heewoo, JUN; KANNAN, Ajay; KLIEGL, Markus; Kumar, Atul; Liu, Hairong; Rao, Vinay 2017

  • Active Learning for Speech Recognition: the Power of Gradients Huang, Jiaji; Child, Rewon; Rao, Vinay; Liu, Hairong; Satheesh, Sanjeev; Coates, Adam 2016

  • Deep speech 2: End-to-end speech recognition in english and mandarin Dario Amodei, Sundaram Ananthanarayanan, Rishita Anubhai, Jingliang Bai, Eric Battenberg, Carl Case, Jared Casper, Bryan Catanzaro, Qiang Cheng, Guoliang Chen, Jie Chen, Jingdong Chen, Zhijie Chen, Mike Chrzanowski, Adam Coates, Greg Diamos, Ke Ding, Niandong Du, Erich Elsen, Jesse Engel, Weiwei Fang, Linxi Fan, Christopher Fougner, Liang Gao, Caixia Gong, Awni Hannun, Tony Han, Lappi Johannes, Bing Jiang, Cai Ju, Billy Jun, Patrick LeGresley, Libby Lin, Junjie Liu, Yang Liu, Weigao Li, Xiangang Li, Dongpeng Ma, Sharan Narang, Andrew Ng, Sherjil Ozair, Yiping Peng, Ryan Prenger, Sheng Qian, Zongfeng Quan, Jonathan Raiman, Vinay Rao, Sanjeev Satheesh, David Seetapun, Shubho Sengupta, Kavya Srinet, Anuroop Sriram, Haiyuan Tang, Liliang Tang, Chong Wang, Jidong Wang, Kaifu Wang, Yi Wang, Zhijian Wang, Zhiqian Wang, Shuang Wu, Likai Wei, Bo Xiao, Wen Xie, Yan Xie, Dani Yogatama, Bin Yuan, Jun Zhan, Zhenyao Zhu 2016

  • Brain tumor segmentation with deep learning Rao, Vinay; Sarabi, M Shari; Jaiswal, Ayush 2015